Házirend

A BORKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE ÉS A TANFOLYAMOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
Egységes szerkezetbe foglalva a 2023. július 18. napján hatályba lépett változásokkal
 

I. Általános tájékoztatás

 
1./ Jelen dokumentum tartalmazza a Borkollégium tanfolyamaival kapcsolatos rendelkezéseket -különösen a tanfolyamokra történő jelentkezés, a fizetési feltétételek és módok, a tanfolyam lebonyolítása, a tanfolyam lemondása, a tanfolyam halasztása, a tanfolyammal kapcsolatos vizsgák, a tanfolyam végeztével kiállított okirat, és az ajándék tanfolyamokra vonatkozó feltételeket -  valamint a Borkollégium és a résztvevő közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket; továbbá a résztvevő tanfolyamon való részvételének általános szerződési feltételeit. A tanfolyamra történő jelentkezéstől a vizsga letételéig terjedő időszakban a jelen dokumentumban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy Résztvevő alatt egyaránt érteni kell a jelentkező, résztvevő, vizsgázó személyeket.  
 
2./ A Borkollégium tanfolyamaira történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a házirendet és hozzá kapcsolódó általános szerződési feltételeket megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti annak tartalmát.
 
3./ A jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el a https://www.borkollegium.hu/ webcímen található adatvédelmi tájékoztatót.
 
4./ A tanfolyamokat a BorMatura Kft. (székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. I/7.; Cg. 01-09-907667; adószám: 14522046-2-42; a továbbiakban: Szervező) szervezi.
Bankszámlaszám: 11706023-20016997 (OTP Bank Nyrt.)
IBAN: HU19 1170 6023 2001 6997 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 
Elérhetőségeink:
e-mail: info@borkollegium.hu
telefon: +36 70 427 7059
web: https://www.borkollegium.hu/
iroda: Borkollégium, 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7 (kapucsengő: 31)
iroda ügyfélszolgálati nyitvatartási ideje: munkanapokon (szombati munkanapok kivételével) 9.00-17.00 óra között
 
5./A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvény 17/A.§-ban foglaltaknak való megfelelés érdekében a Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a fentebb megjelölt elérhetőségeken panaszt tehet a tanfolyamok vonatkozásában. A Szervező munkatársai a panaszokat, bejelentéseket hivatkozott jogszabályban foglalt rendelkezésekkel összhangban kivizsgálják.
 
A Szervező tájékoztatja továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztónak minősülő Résztvevőket, hogy fogyasztói jogvita esetén a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti megyében illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségiet az alábbi honlapon találja: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai
 
6./ A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25.§-val összhangban szervező székhelyén elhelyezte a vásárlók könyvét, melyben rögzített panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. számú törvény 17/A.§-val foglaltakkal összhangban kivizsgál.
 
7./ A házirend minden Borkollégium csapat által szervezett oktatásra alkalmazandó, különösen, de nem kizárólagosan:
-a Borkollégium tanfolyamokra
-a WSET és angol nyelvű tanfolyamokra,
- az online kurzusokra (az online oktatás sajátosságainak figyelembevételével),
- a gasztronómiai tanfolyamokra, továbbá
- az egyéb kurzusokra és kóstolókra
 
8./Az oktatással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a tanfolyam helyszínén a Borkollégium munkatársaihoz lehet fordulni, akik továbbítják azokat a Szervező felé.
 
9./ A Szervező rögzíti, hogy a Borkollégium küldetése, hogy tanfolyamokon bárki részt vehessen, akit érdekel a borok világa. A speciális oktatási körülmény fennállásának jelzése a Résztvevő feladata, annak érdekében, hogy az oktatási körülményeket a lehető legideálisabb módon lehessen megszervezni az adott tanfolyamon. A Szervező vállalja, hogy a Borkollégium oktatási helyszíneinek, felszereltségének megfelelő adottságokhoz, oktatóinak képességeihez mérten a tőle elvárható gondossággal eljár, hogy minden speciális oktatási körülményt igénylő Résztvevő teljes értékűen részt vehessen a tanfolyamon. Szervező ezzel összefüggésben előzetesen tájékoztatja a speciális oktatási körülményt igénylő Résztvevőket, hogy minden esetet egyedileg vizsgálni szükséges, továbbá, hogy a helyszínek, tanfolyamok adottságaihoz, oktatóinak képességeihez mérten nem minden speciális oktatási körülménynek tud megfelelni a Szervező.
 
Ilyen esetek lehetnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
•          18. életévnél fiatalabb résztvevő (a borok kóstolása nélkül, az elméleti rész hallgatása és vizsga letétele biztosítható);
•          érzékszervi akadály (pl. színek, szagok csökkentett érzékelése);
•          mozgáskorlátozott állapot.
 
Kiskorú személyek az oktatáson kizárólag szülői felügyelettel vehetnek részt, továbbá alkoholos italt csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak!
 
10./ A Borkollégium tanfolyamain a Résztvevők saját felelősségükre vehetnek részt.
 

II. A tanfolyamokra történő jelentkezés

 
11./ Minden aktuális tanfolyamról a Szervező a Borkollégium fentebb megjelölt honlapján elektronikus úton tájékoztatót tesz közzé, amely tartalmazza a következőket:
-a kurzus leírását, tematikáját,
-a képzési napokat,
-a képzés helyszínét,
-a tanórák számát,
-az oktatás nyelvét, a szükséges nyelvtudást,
-a szükséges előképzettséget,
-a kóstolásra kerülő tételek várható számát,
-a tananyagra vonatkozó tájékoztatást,
-az oktatási csomagra vonatkozó tájékoztatást, annak költségét, beszerzési/rendelkezésre bocsátásának módját,
-az online kurzusokra vonatkozó speciális feltételeket,
-vizsga esetén annak nyelvét, módját, a teljesítésének követelményeit, a vizsga, illetve pótvizsgadíjat,
-a javasolt felkészülési időt és a számonkérés módját, és értékelését,
-a tanfolyam elvégzését igazoló okirat típusát (oklevél, tanúsítvány)
-az esetlegesen megszerezhető végzettséget, valamint
-a kiválasztott tanfolyam árát és járulékos költségeit.
 
Az egyes tájékoztatók a tanfolyamoktól függő tartalommal kerülnek kiírásra.
A Szervező az egyes tanfolyami költségek teljeskörű feltüntetésére törekszik, azonban a Résztvevőnek felróhatóan keletkezett (tananyag elhagyása, elvesztése, egyéb károkozás), valamint az előre nem látható költségek feltüntetésére nem köteles.
 
12./ A tanfolyamokra történő jelentkezés történhet személyesen a Szervező Borkollégium irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7, kapucsengő: 31) a fentebb megjelölt nyitvatartási időben, vagy a Borkollégium honlapján kialakított online felületen. A tanfolyamokra történő online jelentkezés a Borkollégium honlapján lévő tanfolyamhoz tartozó tájékoztató lapon található elektronikus felületen történik a tanfolyam induló időpontjának kiválasztásával, a Résztvevő kapcsolati adatainak, valamint a fizetési és számlázási feltételeinek megadásával.
 
13./  A jelentkezés a szükséges adatok megadását, jelen dokumentum és esetleg más tájékoztatók elfogadását és a tanfolyam tájékoztatóban feltüntetett díjának megfizetését követően a Borkollégium vagy szerződéses közreműködője a jelentkező által megadott email-címre megerősítő e-mailt küld. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt a jelentkező technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a Borkollégium azt a megadott email-címre a jelentkező erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi.
 
14./ Az online közösségi vásárlás esetén a tanfolyamhoz külön egyedi azonosításra alkalmas visszaigazolás (a továbbiakban: voucher) tartozik, amely a tanfolyamon való részvételre jogosít fel. Az igazolás olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Résztvevő kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.
 
Tanfolyamra történő érvényes jelentkezés nélkül a tanfolyamon jogosulatlan Résztvevő nem tartózkodhat.
 

III. Fizetési feltételek és módok

 
15./ A tanfolyam díját annak kezdetéig teljes mértékben meg kell fizetni a választott fizetési mód (készpénz, bankkártya, banki átutalás, ajándékutalvány) szerint.
 
16./ Személyes ügyintézés a Borkollégium irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. I/7.) lehetséges a honlapon feltüntetett nyitvatartási időben, ahol készpénzes és bankkártyás fizetésre van lehetőség.
 
17./ A kiválasztott tanfolyamra történő jelentkezést követően a Szervező e-mailben megküldi az átutaláshoz szükséges adatokat. Az összeg beérkezését követően válik a tanfolyamra történő jelentkezés véglegessé, amelynek megtörténtét a Borkollégium e-mailben közölt tájékoztatással megerősíti. A tanfolyamok árának részletfizetésére nincs lehetőség.
 
18./ A Borkollégium online felületén keresztül lehetőség van bankkártyás fizetésre, amelynek biztonságáról az OTP Bank gondoskodik. A fizetés során elfogadott kártyatípusok: MasterCard, Maestro, VISA, American Express.
 
19./ A tanfolyami díjakhoz kapcsolódó bankszámlaszámok:
Bankszámlaszám: 11706023-20016997 (OTP Bank Nyrt.)
IBAN: HU19 1170 6023 2001 6997 0000 0000
BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB
 
20./ A tanfolyam díjáról a Szervező a megadott adatokkal számlát állít ki.
 

IV. A tanfolyam halasztása, a tanfolyam lemondása, a fel nem használt tanfolyamok, az ajándék tanfolyamok

 
21./ A tanfolyam halasztására a Szervező kizárólag egyszeri lehetőséget biztosít és kizárólag a soron következő tanfolyam időpontjára. A tanfolyam halasztására a tanfolyam napját megelőző 15 (tizenöt) munkanapig írásban a Szervező elérhetőségeire (e-mail cím, iroda címe) közölten van lehetőség. Amennyiben a Résztvevő a tanfolyam időpontját második alkalommal kívánja halasztani, illetőleg a jelzett határidőt elmulasztja úgy Szervező új tanfolyam-időpontot részére biztosítani nem köteles, a tanfolyam díját részére visszafizetni nem köteles.
 
22./ A tanfolyam díjmentes lemondására a tanfolyam napját megelőző 15 (tizenöt) munkanapig írásban a Szervező elérhetőségeire (e-mail cím, iroda címe) közölten van lehetőség. Amennyiben a Résztvevő a fentebb jelzett határidőt elmulasztja, úgy Szervező új tanfolyam-időpontot részére biztosítani nem köteles, a tanfolyam díját részére visszafizetni nem köteles.
 
23./A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mail cím, iroda címe) közölten a tanfolyam napját megelőző 7 (hét) munkanapig történő lemondás esetén a lemondás díja a tanfolyami díj 50%-a, amelyet a Szervező akként érvényesít, hogy a lemondás díját a tanfolyamra befizetett összegbe beszámítja és a jelentkezően a fennmaradó összeget visszafizeti a lemondástól számított 15 (tizenöt) munkanapon belül.
 
24./ A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mailcím, iroda címe) közölten a tanfolyam napját megelőző 7 (hét) munkanapon belül túl jelzett lemondás esetén a lemondás díja a tanfolyami díj 100%-a, amelyet a Borkollégium akként érvényesít, hogy a lemondás díját a tanfolyamra befizetett összegbe beszámítja.
 
25./ A fel nem használt tanfolyamok árát a Szervezőnek nem áll módjában visszatéríteni. A tanfolyamok nem névre szólók, szabadon átruházhatók. A Résztvevő köteles az átruházásról a Szervező vagy a Borkollégium munkatársai részére minden tájékoztatást adni legkésőbb a tanfolyam megkezdésekor. A tanfolyam átruházásnak esetén a tanfolyamon történő részvétel jogát megszerző félre is kötelezően alkalmazandóak jelen dokumentum rendelkezései. A tájékoztatás elmaradásából vagy késedelméből eredő kárért a felelősség az átruházót terheli.
 
26./ A Borkollégium tanfolyamaira meghatározott tanfolyamra felhasználható és összegszerűen meghatározott, bármely tanfolyamra szabadon felhasználható ajándékutalványok vásárlására van lehetőség. tanfolyamok vásárlására van lehetőség. Az ajándék tanfolyamok a vásárlására a jelen dokumentumban foglaltakat kell alkalmazni a jelen pontban foglalt eltérésekkel. Az ajándék tanfolyamok a vásárlástól számított tizenkét (12) hónapig használhatóak fel. Az ajándék tanfolyamok felhasználási idejének meghosszabbítására nincs lehetőség. Az ilyen ajándékutalványokra és az azok felhasználásával történő tanfolyamra jelentkezésre, lemondásra és halasztásra vonatkozó eltérő szabályokat jelen Házirend tartalmazza.
 

V. A vizsgákkal kapcsolatos szabályok

 
27./ A vizsgákkal záruló tanfolyamok vizsgáira történő jelentkezés a Borkollégium honlapján a Vizsgaidőpontokon belül online felületen történik, amely tartalmazza a következőket:
-a vizsga napjának (év, hónap, nap feltüntetésével) és időpontjának (óra, perc) megjelölése,
-annak megjelölése, hogy a vizsga mely tanfolyamhoz tartozik,
- a vizsga nyelve,
-a vizsga és a pótvizsga árát.
 
28./ A vizsgákra jelentkezni a fentebb hivatkozott online felületen a vizsga napjának, időpontjának, nyelvének kiválasztásával, valamint a Résztvevő kapcsolattartási (e-mail cím, telefonszám) és beazonosításhoz szükséges adatai megadásával (név, születési idő) lehet. A vizsgák esetleges díjának összegét a Szervező a Borkollégium honlapján feltünteti, annak fizetési módja tekintetében a II. fejezetben foglaltak irányadók.
 
29./ A vizsgákra történő jelentkezésre nyitva álló határidő:
- magyar nyelvű vizsga esetén a vizsga időpontját megelőző 14 (tizennégy) munkanap
-WSET vizsga esetén a vizsga időpontját megelőző 20 (húsz) munkanap.
 
A jelen pontban meghatározott időponton túli vizsgákra történő jelentkezést a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni.
 
30./ A vizsgán történő megjelenés akár önhibából, akár önhibán kívüli okból történő elmulasztása esetén egyszeri pótvizsgára van lehetőség. A pótvizsgák díjának összegét a Szervező a Borkollégium honlapján feltünteti, annak fizetési módja tekintetében a II. pontban fejezetben foglaltak irányadók.
 
31./ A vizsga eredményéről szóló tájékoztatást a Borkollégium a vizsga napjától számítottan
-Borkollégium tanfolyam esetén 4 héten belül,
-WSET tanfolyam esetén 4-8 héten belül
adja meg a Résztvevő részére e-mail útján történő értesítés útján.
 

VI. Oklevél, tanúsítvány

 
32./ Az egyes tanfolyamokkal kapcsolatos információk tartalmazzák a tanfolyam elvégzéséről kiállított okirat típusát.
 
33./ Azon tanfolyamok esetében, amelyek oklevéllel zárulnak a Szervező a Borkollégium tanfolyamának elvégzéséről sikeres írásbeli vizsga megtörténtét követően a vizsga helyszínén átadja az ezen tényt igazoló oklevelet. Amennyiben az oklevél kiállítása technikailag nem lehetséges, vagy a Résztvevőnek nem áll módjában átvenni, úgy azt a Résztvevő választása szerint részére kipostázza a megadott elérhetőségek valamelyikére, vagy elektronikus úton küldi meg.
 
34./ Azon tanfolyamok esetében, amelyek tanúsítvánnyal zárulnak a Szervező a Borkollégium tanfolyamának elvégzéséről sikeres írásbeli vizsga megtörténtét, valamint a gyakorlati feladat sikeres teljesítését követően a vizsga helyszínén átadja az ezen tényt igazoló tanúsítványt. Amennyiben az tanúsítvány kiállítása technikailag nem lehetséges, vagy a Résztvevőnek nem áll módjában átvenni, úgy azt a Résztvevő választása szerint részére kipostázza a megadott elérhetőségek valamelyikére, vagy elektronikus úton küldi meg.
 

VII. A tanfolyamokon történő részvétellel összefüggő szabályok

 
Magatartás
35./ A Borkollégium tanfolyamain mindenki saját felelősségére vehet részt. A tanfolyamon a Résztvevők kötelesek betartani a jogszabályokat, az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat, a vonatkozó általános szerződési feltételeket, a jelen dokumentumban és az egyes tanfolyamokra vonatkozóan esetileg meghatározott speciális szabályok betartását.
 
36./ Fentiek érdekében a Szervező kifejezetten kéri, hogy a tanfolyamokon a Részvevők kerüljék különösen a hangoskodást, a nem kívánt fizikai kontaktust, mindenfajta offenzív magatartást, valamint ügyeljenek a tisztaságra, a helyszínre és a többi résztvevőre. A tanfolyamon a Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
 
37./ A tanfolyamon, vagy az ott található berendezési és felszerelési tárgyakban okozott károkért a Résztvevők kártérítési felelősséggel tartoznak.
 
38./ A tanfolyamokon Résztvevők tudomásul veszik, hogy kötelesek a Szervező és a Borkollégium munkatársai által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni. A Szervező és a Borkollégium munkatársai jogosultak eljárni a jelen dokumentum, illetve általában a jogszerű magatartás betartása érdekében; a tanfolyamon a Résztvevők az ő felszólításukra kötelesek a jelen dokumentumban, illetve jogszabályba ütköző magatartásukkal haladéktalanul felhagyni. A tanfolyamon résztvevőket zavaró viselkedés esetén az illető személy a helyszínről eltávolítható, a magatartása miatt kiesett tanfolyami időszak anyagi ellentételezésére nem tarthat igényt. A tanfolyamon a Résztvevő köteles a Szervező által megbízott biztonsági szolgálat munkatársaival együttműködni. A megbízott biztonsági szolgálat tevékenységéért a Szervező közvetlen felelősséggel nem tartozik, a Szervező és a megbízott biztonsági szolgálatnak jogviszonyára a köztük lévő szerződésben foglaltak alkalmazandóak. Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltak megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
 
39./ Legkésőbb a tanfolyam meghirdetett zárási időpontjában el kell hagyni a helyszínt. A Borkollégium munkatársai erre a Résztvevőket figyelmeztetik – aki a kérésnek nem tesz eleget, a helyszínről eltávolítható.
 
40./ A tanfolyam során engedély nélkül tilos mindenféle gazdasági, kereskedelmi-, vagy reklámtevékenység folytatása. A tanfolyam során nem folytatható politikai vagy hasonló jellegű szervező tevékenység.
 
Öltözék
41./A Borkollégium tanfolyamain történő részvétel az alkalomhoz illő öltözékben lehetséges. A dress code: business casual. Amennyiben valaki nem megfelelő öltözetben érkezik a tanfolyamra, úgy a Szervező megtagadhatja a tanfolyamra történő belépést, illetve felszólíthatják a helyszín elhagyására. A tanfolyamra illegális bódítószerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű személy belépése tilos. Az e pontban rögzítettek megsértése miatt a tanfolyamról eltávolított vagy annak helyszínére be nem engedett Résztvevő a kiesett tanfolyami időszak anyagi ellentételezésére nem tarthat igényt.
 
Pohár
42./A tanfolyamokon a Szervező által biztosított poharakkal történik a kóstolás.
 
Behozatali korlátok, egyéb rendelkezések
43./ A Szervező a tanfolyamok területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza, így különösen tilos kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt; továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A tanfolyamokra alkoholtartalmú italt behozni a Résztvevőknek kizárólag a Szervező előzetes kifejezett engedélyével lehetséges. A tanfolyamokra házi kedvenceket (kivéve: vakvezető, terápiás kutya) bevinni tilos. Kivételes esetben kis testű házikedvenc a Szervező előzetes hozzájárulásával behozható a tanfolyamra. Amennyiben vakvezető/terápiás kutyával kíván a tanfolyamon megjelenni úgy kérjük, vegye fel a tanfolyamot megelőzően a kapcsolatot a Szervezővel!
 
44./ A tanfolyamokon tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta vagy dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata. Tilos az épületekbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni.
 
45./ Szemetelni tilos. Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.
 
46./ Kérjük, legyen tekintettel másokra! Az oktatás során halkítsa le a mobiltelefonját, és beszélgetésével ne zavarja a tanfolyam többi résztvevőjét.
 
Fotó és videófelvétel
47./ A Borkollégium oktatásán kép-, hang-, illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeken bármely Résztvevő feltűnhet. A Résztvevő a tanfolyamon történő részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező a Résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a tanfolyam népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, - ideértve azt az esetet is, ha a Szervező a Résztvevő más résztvevők által készített felvételt hasznosít vagy használ fel, - anélkül, hogy a résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Résztvevő jogosult a tanfolyamon hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, nyilvánosságra nem hozhatja és nyilvánossághoz nem közvetítheti, az azokon szereplőket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más résztvevők az előzőekben írtakat megszegik.
 
Talált tárgyak
48./A tanfolyamra hozott értéktárgyakért a Szervező nem vállal felelősséget.  A talált tárgyakat a Borkollégium irodájában lehet leadni, az elveszett tárgyakat kérjük itt keresni. A talált tárgyakat a tanfolyam napját követő hetedik napig 17.00 óráig a Borkollégium irodájában (1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 1/7.) lehet átvenni az elérhetőségeknél meghatározott nyitvatartási időben.
 

VIII. A tanfolyammal kapcsolatos szervezői változtatások

 
49./ A tanfolyam helyszínének, idejének, a kóstolható italok listájának változásának jogát a Szervező fenntartja.
 
50./ Amennyiben a Szervező a tanfolyam lemondásáról határoz, úgy előzetes tájékoztatás szerint a megfizetett tanfolyami díjakat visszatérítik, vagy biztosítják, hogy azokat másik tanfolyamra lehessen felhasználni.
 
51./ A Résztvevő fentiekkel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a tanfolyamokon olyan termékek és szolgáltatások is megvásárolhatók, amelyeket nem a Szervező vagy közreműködői, hanem más szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Résztvevő és a szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Szervező általánosságban is kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A szerződéses partnerek által nyújtott szolgáltatásokat és termékeket a Résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses partnerek által biztosított szolgáltatások és termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
 

IX. Az ajándékutalványokra vonatkozó eltérő szabályok

 
52./ A nem meghatározott tanfolyamra szóló összegszerű ajándékutalványokra és a meghatározott tanfolyamra szóló ajándékutalványokra (a továbbiakban együttesen: ajándékutalvány) a jelen Házirend szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 
53./ Az ajándékutalványok a megvásárlásuktól számított 12 hónapig érvényesek és használhatók fel. Az ajándékutalvány érvényessége nem meghosszabbítható.
 
542./ Az ajándékutalvány összege készpénzre nem váltható, bankkártyára bankszámlára nem utalható, másik ajándékutalvány vásárlására nem fordítható, érvénytartama meg nem hosszabbítható és és a Szervező általi visszavásárlására sincs mód sincs lehetőség.
 
553./ A Borkollégium ajándékutalvány egyaránt felhasználható a Borkollégium irodájában (munkanapokon, nyitvatartási időben) és a www.borkollegium.hu weboldalon is.54./ Online felhasználás esetén a kártyán található sorszámot kell beírni a jelentkezés leadásánál az arra kijelölt mezőbe.
 
565./ A borkollegium.hu-n történő online felhasználás esetén, h Ha a megvásárolni kívánt tanfolyam értéke ára magasabb, mint az ajándékutalvány összege, a különbözetet más fizetőeszközzel (készpénz, bankkártya) segítségével kifizethető kiegyenlíthető.
 
57./ Azon tanfolyam halasztására, amely tanfolyamra a jelentkezés kizárólag vagy részben ajándékutalvány felhasználásával történt, nincs lehetőség. Az ilyen tanfolyam a tanfolyam napját megelőző 15 (tizenöt) munkanapig írásban a Szervező elérhetőségeire (e-mail cím, iroda címe) közölten lemondható. Határidőben történő lemondás esetén a Szervező pénz visszafizetésére nem köteles, azonban a jelentkezéshez használt ajándékutalvány annak érvényességi idején belül a tanfolyam árának megfelelő összegben, egy alkalommal ismételten felhasználható. Ismételt felhasználással történő jelentkezés esetén, ha a tanfolyamon való részvételt a Résztvevő ismételten lemondja, az ajándékutalvány érvényét veszti.  
 
58./A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mail cím, iroda címe) közölten a tanfolyam napját megelőző 7 (hét) munkanapig történő lemondás esetén, ha a tanfolyamra jelentkezés részben vagy egészben ajándékutalvány felhasználásával történt, a lemondás díja a tanfolyam árának 50%-a. Ezt a Szervező akként érvényesít, hogy a jelentkezéshez felhasznált ajándékutalvány érvényét veszti, azonban a lemondás díját a tanfolyam árába a Szervező beszámítja és a jelentkezőnek a fennmaradó összeggel azonos összegű ajándékutalványt állít ki a lemondástól számított 15 (tizenöt) munkanapon belül. A jelen pont szerint kiállított ajándékutalvány érvényességi ideje megegyezik a lemondott tanfolyamra történt jelentkezéskor felhasznált ajándékutalvány érvényességi idejével.
 
59./ A Szervező elérhetőségeire írásban (e-mailcím, iroda címe) közölten a tanfolyam napját megelőző 7 (hét) munkanapon belül jelzett lemondás esetén, ha a tanfolyamra a jelentkezés egészben vagy részben ajándékutalvány felhasználásával történt, a lemondás díja a tanfolyami díj 100%-a, amelyet a Szervező akként érvényesít, hogy a lemondás díját a tanfolyamra befizetett összegbe beszámítja. Ezesetben a felhasznált ajándékutalvány érvényét veszti.
 
60./ Ha a jelentkezésre ajándékutalvány felhasználásával és az ajándékutalvány összege valamint a tanfolyam ára közötti különbözet más fizetőeszközzel történt kiegyenlítésével került sor az 56. pontban foglaltak szerint, akkor az ajándékutalványhoz képest más fizetőeszköznek minősülő fizetőeszközzel kiegyenlített összeg a jelen fejezetben foglaltak alkalmazásakor ajándékutalványnak minősül és úgy kell tekinteni, hogy a jelentkezéshez felhasznált ajándékutalvány összege megegyezett a tanfolyam árával.
 

X. Védjegyek és szerzői jogok

 
6156./ A Borkollégium weboldalain, az online és offline médiában, valamint a tanfolyam során megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok (különösen, de nem kizárólagosan: Szervező által a Résztvevők részére rendelkezésére bocsátott kiadványok, tananyagok stb.) a Szervező, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket, átadott anyagokat, információkat a Szervező, közreműködői, illetve a szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Résztvevők és bármely harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A Résztvevők a részükre rendelkezésre bocsátott anyagokat kizárólag saját tanulási céllal használhatják fel.
 
6257./ A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szervezőt, közreműködőit, illetve a szerződéses partnereit illetik meg.
 

XI. Záró rendelkezések

 
6358./ Jelen dokumentum határozatlan időtartamra szól és annak személyi hatálya kiterjed a Szervezőre, valamint a tanfolyamon Résztvevőkre, illetőleg a tanfolyamokon jogosulatlanul Résztvevőkre, illetve azokra is, akik a tanfolyamon való részvétel szándéka nélkül ajándék tanfolyamot vagy ajándékutalványt vásárolnak a Szervezőtől.is. A szervező és a közreműködők, szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.
 
6459./ A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen dokumentumot jogosult egyoldalúan, alapos okkal módosítani. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a tanfolyamok mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, változása indokolja. A dokumentum módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt dokumentum tartalmához viszonyítva. A módosítások a Szervező által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, ezen időponttól kezdődő 14 (tizennégy) napig a Résztvevő jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a tanfolyamon történő részvételt még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Résztvevőt, ha a módosítás kizárólag a Résztvevőre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz vagy ha a vouchert a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori vocherbirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Résztvevőre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. A Szervező javasolja a jelen dokumentum változásainak figyelemmel követését.
 
650./ A Szervező a jogviszonyt adott tanfolyam vonatkozásában jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Résztvevő a jelen dokumentum bármely rendelkezését megszegi. Ilyen esetben a Résztvevő jogosultságát/vocherét a Szervező érvénytelenítheti, és a Résztvevő a tanfolyamról köteles távozni. A jogosulatlan Résztvevő a tanfolyamon egyáltalán nem tartózkodhat, és a Szervező felszólítására köteles azt haladéktalanul elhagyni.
 
661./ A Szervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Résztvevővel, valamint a jogosulatlan Résztvevővel szemben meghatározott időtartamra (adott tanfolyam végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott tanfolyam) vagy teljeskörű (a Szervező által szervezett összes tanfolyamon) szóló eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Szervező jogosult a tanfolyamokon történő részvétel jogát egyedi feltételekhez kötni. Amennyiben a Résztvevő az eltiltás hatálya alatt látogatja valamelyik tanfolyamot, vagy annak lejártát követően a Szervező által előírt egyedi feltételeket megszegi, úgy a tanfolyamot a Szervező felszólítására köteles haladéktalanul elhagyni.
 
67./ Amennyiben a Résztvevő a jelen Házirend valamely rendelkezését, vagy a jelen Házirendben hivatkozott, a tanfolyamok lebonyolítására vonatkozó egyéb rendelkezés (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a helyszínen adott Szervezői utasítás) megszegi és emiatt őt a tanfolyam helyszínére nem engedik be, onnan távozásra szólítják fel vagy onnan eltávolítják, a Résztvevő az emiatt kiesett tanfolyami időtartam anyagi ellentételezésére nem jogosult.
 
682./ A Szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Résztvevőt jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A tanfolyam ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
 
693./ Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, járvány, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Résztvevő felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott tanfolyamra, mint egészre, valamint annak részeire is.
 
7064./ Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a COVID19 járvány, a COVID19 vírus terjedése, ezen eseményekkel kapcsolatban megszülető bármely jogszabályok, kormányzati rendelkezések hatályba lépése kifejezetten vis maior eseménynek minősülnek, s jelen szabályzat 693. pontja alkalmazandó ezen események vonatkozásában. A mindenkor hatályos járványügyi intézkedések a Szervezőkre, a Résztvevőre és a tanfolyamok lebonyolítására is kötelezőek. A COVID19 járvánnyal kapcsolatosan a Szervező a honlapján teszi közzé aktuális tájékoztatásait, melyek jelen szabályzat részét képezik.
 
7165./ A Szervező jogosult alvállalkozókat és közreműködőket igénybe venni.
 
7266./ A Szervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen házirendre és ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.
 
Eredményes tanfolyamokat kívánunk!
 
A Borkollégium csapata
 

XII. Járványügyi speciális kiegészítő rendelkezések

 
1./ A járványügyi készültség bevezetéséről szóló jogszabályi rendelkezések értelmében a fertőzések folyamatosan növekvő száma miatt, a Borkollégium munkatársai, oktatói és a tanfolyamok résztvevői egészségének védelme érdekében a járványügyi készültség időszaka alatt a Szervező számít a Résztvevők együttműködésére. A Szervező bármely, egészségügyi és/vagy járványügyi korlátozás, készültség vagy különleges helyzet vagy időszak (ideértvé különösen, de nem kizárólagosan: egészségügyi válsághelyzet, járványügyi készültség, egészségügyi okokra visszavezethető veszélyhelyzet) elrendelése esetén a jogszabályokban meghatározott kötelességeinek való megfelelésen túl egyoldalúan elrendelheti a jelen fejezetben rögzített szabályok alkalmazását.
 
2./ Kérjük, hogy a szükséges, minimum másfél méteres távolságot, valamint a kézfertőtlenítésre és a maszkviselésre vonatkozó szabályokat minden esetben tartsák be, és kövessék a Borkollégium munkatársai, illetve az oktatók kéréseit!   
 
23./ Az – akár beltéri, akár kültéri – tanfolyamokon kizárólag betegség tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy vehet részt. A Résztvevők testhőmérsékletét a Borkollégium munkatársai ellenőrizhetik; az érintettek ennek tűrésére kötelesek. 
A Borkollégium munkatársa a részvételt megtilthatja, illetve a Résztvevő a Borkollégium munkatársa felszólítására köteles a tanfolyam helyszínét, elhagyni, amennyiben:
(i)    a Résztvevő testhőmérséklete az egészséges értéket (37,4°C) meghaladja, vagy
(ii)    rajta betegség tünetei (orrfolyás, köhögés stb.) észlelhetőek, vagy 
(iii)    nem járul hozzá testhőmérséklete méréséhez, vagy 
(iv)    nem adja meg a kontaktkövetéshez szükséges adatait.
 
34./ Az elhelyezett kézfertőtlenítő berendezéseket a Résztvevők minden esetben kötelesek használni.
 
45./ A tanfolyamon a Szervező elrendelheti az orrot és szájat eltakaró maszk viselését, valamint egymástól másfél méteres távolság betartása kötelező megtartását.
 
56./ A Szervező a látogatóktól a kontaktkövetés érdekében elkért és rögzített adatokat az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és a magyar adatvédelmi szabályok betartásával kezeli.
Az adatkezelés célja: a népegészségügy területén fennálló alapvető közérdekre tekintettel a COVID-19 koronavírus okozta humánjárvány megelőzése, illetve terjedésének korlátozása, az ennek érdekében szükséges intézkedésekhez elengedhetetlen adatok bekérése (megelőző egészségügyi, illetve munkahelyi egészségügyi cél). A Szervező a Résztvevő adatait a járványügyi készültség, valamint a járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések megszűnését követő 60 napig kezelheti. Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk a Borkollégium weboldalán hozzáférhető.
Ajándék

Ajándékozz Borkollégium kurzust szeretteidnek, partnereidnek.

Részletek és rendelés
FacebookInstagram

A legfrissebb hírekért kövess minket Facebookon és Instagramon is